ПоРтАл

ПоРтАл
САЗВЕЖЂЕ З

недеља, 3. јануар 2016.

ЗРНА, РАСАД, ЖЕТВА / Јован Пејчић

Из нових књига српских књижевних критичара, историчара, професора....Књигу препоручују Петар Милосављевић, Леон Којен, и Мило Ломпар.

...
ПЕЈЧИЋ, Јован, 1951- 
        Зрна, расад, жетва : српска књижевна историографија, српска књижевна критика / Јован Пејчић. - Београд : Altera books, 2015 (Београд : Altera books). - 350 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Калем преко ; 4) 

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 307-333. - Од истог писца: стр. 337-340. - Регистар.
 

ISBN 978-86-89937-17-6 

821.163.41.09(091) 
82.09(497.11) 
COBISS.SR-ID 215582732

о књизиАналитички и теоријски лик радова унетих у ову књи-гу дефинишу одреднице: наука о књижевности, рецепција књижевних идеја, књижевна критика, упоредна
књижев-ност, култура.
Појмови о којима је реч представљају општи оквир унутар којега се, у различитим кључевима и на различитим нивоима: проверавају ставови, расветљавају питања, утврђују пријем и утицај идеја и дела значајних за разумевање модерне српске књижевности и културе, и науке о њима.
Има се, у најмању руку, посла с текстовима различите тематске провенијенције. Жанровска разнородност обрађених проблема објашњава, с друге стране, њихову припадност различитим дисциплинама науке о књижевности.
Извесно јединство међу овако распоређеним радовима мпак постоји. Јединство о каквоме је реч испољава се, прво, кроз дух који испитује, тумачи и вреднује; потом, кроз вољу која установљује и разјашњава одређене почетке, именује и у-значује одређене врхове; најзад, кроз свест о просторно и временски несрушивој, органској повезаности свих делова српске националне књижевности.
Сами радови настајали су у временском распону дужем од три деценије. Ниједан од њмх, међутим, не појављује се овде у свом првобитном облику. При томе није реч о лекторским и дактилографским исправкама.
У питању су промене суштинске врсте: сажимања, допуне, проширења за читаве сегменте - зависно, у првом реду, од нових општетеоријских и књижевноисторијских сазнања; затим, од радова других аутора о истим или сличним темама и проблемима, насталих у међувремену; најзад, од мојих нових увида и садашњега гледања на предметне појаве и дела.
Правац и обим захвата у ткиво првообјављених верзија најтачније се могу уочити и пратити у подручју напомена и у библиографском додатку: коришћена литература сеже у 2015. годину.
Својевремено, Ханс-Георг Гадамер забележио је: „Онај који зна да прочита писану баштину, потврђује и спроводи чисту садашњост прошлости." Основ свих мојих напора уложених у овде изнете радове управо је гадамеровски: открити и осветлити прошли значај изабраних књижевних појава, личности, дела, и - у категоријама савремености и будућности - по ширини и дубини развити умност и истинитост њиховога говора, вредност и лепоту завештанога ра-да.

/. Пејчић

         = извор: наведена, шт. књига Г. Пејчића. Дата је предња стр. корица. Клапна  уз предњу страну корица. Текст је преузет са 335-336 стр. - Видети више: Академија ФЕНИКС

Нема коментара:

Постави коментар

КЊИЖАРА ПИСАЦА

Аукције. Трају даноноћно.